Privacy Verklaring

(English below)

Je privacy is voor Stichting Nieuwe Helden van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Nieuwe Helden doen met informatie die we verzamelen. Wij houden ons in elk geval aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Dit betekent ook dat we:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie);
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Nieuwsbrief

Grondslag directe toestemming

Je kunt je op meerdere plekken abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je regelmatig nieuws en informatie over onze projecten en activiteiten. We slaan hiervoor je voor- en achternaam en emailadres op. Deze gegevens worden bewaard totdat je je weer afmeldt. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Tickets en producten bestellen

Grondslag uitvoering van overeenkomst

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken we in elk geval je NAW-gegevens en je e-mailadres, maar mogelijk ook je geboortedatum en telefoonnummer. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Opdrachtgevers, klanten en leveranciers

Grondslag uitvoering van overeenkomst

Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen, contact te kunnen onderhouden over de voortgang en onze opdrachten tot een goed einde te brengen slaan wij ook van onze klanten, opdrachtgevers en leveranciers gegevens op. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Opdrachtnemers

Grondslag uitvoering van overeenkomst

Ook van onze opdrachtnemers worden de gegevens verwerkt en opgeslagen om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens en eventueel ook geslacht opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Werknemers, stagiaires en vrijwilligers

Grondslag uitvoering van overeenkomst

Van onze werknemers, stagiaires en vrijwilligers worden de volgende gegevens verwerkt, eveneens om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht, BSN, Bankgegevens en een kopie ID opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

(Project)relaties, stakeholders, lobbycontacten en andere professionele contacten

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Om onze projecten en activiteiten te realiseren staan wij voortdurend met veel partijen en organisaties in contact. We verwerken de naam en emailadressen en soms telefoonnummers van professionele contacten die we verkrijgen uit visitekaartjes en met mondelinge toestemming. We maken hierbij een afweging van zakelijke belangen. Al deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen voor zolang deze ook daadwerkelijk van belang zijn voor de realisatie van onze activiteiten.

Foto’s en video

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Het kan voorkomen dat we je vastleggen in de vorm van foto’s als bezoekers of voorbijganger van onze projecten, evenementen of acties. Ook dit kan (soms) worden beschouwd als persoonsgegevens. We gebruiken foto en video om te communiceren over onze activiteiten naar publiek en om verslag te doen aan onze partners en financiers. Op basis van een afweging van belangen kunnen we ervoor kiezen ook een foto of video waar jij op staat op te slaan (en te publiceren). Je hebt altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Neem dan contact met ons op.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies, hiermee kunnen we bijvoorbeeld informatie opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of “analytische” cookies, maar het kan voorkomen dat ook andere cookies worden gebruikt (bijvoorbeeld door bepaalde embedded videos) of dat er toch ook ‘tracking-cookies’ worden geplaatst. Via onze cookie-wall kun je je instellingen beheren.

Google Analytics

Wij gebruiken op sommige plekken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte kunnen doen bij de politie. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een externe partij voor onze boekhouding en voor het versturen van nieuwsbrieven. Ook kunnen onze opdrachtnemers toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun opdracht. We hebben met alle andere partijen die gebruik maken van je gegevens een verwerkersovereenkomst gesloten.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Nieuwe Helden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Nieuwe Helden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – per individu?
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Nieuwe Helden
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
Contact

Privacy Statement

Your privacy is very important to us. In this privacy statement we explain what we at Stichting Nieuwe Helden do with the information we process and store. We keep to the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). This means your data are safe with us and that we always use them correctly.

This also means that we:

 • Process your personal data in accordance with the purpose for which they were provided, these purposes and the kinds of personal data stored are described in this statement;
 • The processing of your personal data is limited to the data that are necessary for the purposes they are processed for (this is called dataminimalisation);
 • Request your express permission when we need to for the processing of your personal data;
 • Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;
 • Do not share personal data with third parties, unless this is necessary for fulfilling the purpose for which they were provided;

If you have any questions, or you would like to know exactly what we process and store of the information you provide, please contact us.

News Letter

Basis: direct permission

You can subscribe to our newsletter in several ways. In this newsletter, we provide you with regular updates on our projects and activities. For this purpose, we collect your first and last name and your email address. These data are stored until your unsubscribtion. You may unsubscribe at any moment. Every newsletter contains an unsubscribe link. Your email address will only be added to our list of subscribers with your express permission. These data are stored until your unsubscribtion.

Ordering tickets and products

Basis: execution of agreement

If you place an order with Stichting Nieuwe Helden, we use your personal data to handle your order correctly. For this purpose, we at least use your name and address and your email address, but possibly your date of birth and telephone number as well. We also receive information about your payment from your bank or creditcard company. These data are stored for the term of the agreement, and after that in the financial administration for 7 years.

Clients, customers and suppliers

Basis: execution of agreement

To be able to comply to our administrative obligations, maintain contact about progress and complete our assignments, we also process and store data of our clients, customers and suppliers. For this purpose, we may store name, address, telephone number, email address and bank details. These data are stored for the term of the agreement and after that in the financial administration for 7 years.

Contractors

Basis:execution of agreement

Of our contractors, data are processed and stored to help ensure the performance of the agreement and to be able to comply to the (legal) administrative obligations. For this purpose, we may store name, address, telephone number, email address and possibly gender. These data are stored for the term of the agreement and after that in the financial administration for 7 years.

Employees, interns and volunteers

Basis:execution of agreement

Of our employees, interns and volunteers, we also process and store data to help ensure performance of the agreement and to be able to comply with the (legal) administrative obligations. For this purpose, we may store name, address, telephone number, email address, date of birth, gender, social security number, bank details and a copy of an ID. These data are stored for the term of the agreement and after that in the financial administration for 7 years.

(Project)relations, stakeholders, lobby contacts and other professional contacts

Basis: justified interest

To be able to realize our projects and activities, we are maintain contact with many different parties and organizations. We process and store the names and email addresses, and sometimes telephone numbers, of professional contacts we receive through business cards and with verbal consent. In this process, we make an assessment of the business interests. All these data are safely stored and only for as long as they are of relevance to the realization of our projects and activities.

Photo and video

Basis: justified interest

It may occur that we photographically record you as a visitor or bystander of our projects, events or actions. This may (sometimes) be viewed as personal data. We use photo and video to communicate about our activities to our public and to report to our partners and financiers. Based on a n assessment of interests, we may choose to save (and publish) a photo or video with you in it. You always have the right to object to this. Please contact us if this is the case.

Cookies

Our websites use cookies. These may be used to store data so you only have to submit some data once, but we may also use it to register that you visit us again online. In principle, all our cookies are so-called ‘functional’ or ‘analytical’ cookies, but it may occur that other types of cookies are also used (for example through certain embedded videos), or that ‘tracking-cookies’ are placed. Via our cookie-wall you can manage your cookie settings.

Google Analytics

We may make use of Google Analytics to register how visitors use our online services. We have entered into a processors agreement with Google. In this agreement, we have set what Google may register. We have not allowed Google to use the Google Analytics information for other Google services. We have Google anonimize IP-addresses.

Third parties

We only share your personal data with other companies or institutions when this is deemed necessary for our operational management or because of legal obligations. One example is that we will file a police report when confronted with suspected fraud. We also use third parties for our accounting and to send news letters. Our contractors may be provided with access to the personal data they need to perform their assignments.

Minors

We only process personal data of minors (persons youger than 16 years old) when written permission was provided by their parent, guardian or legal representative.

Retention period

Stichting Nieuwe Helden does not retain personal data any longer than necessary to attain the purpose for which these were provided, or in compliance with legal obligation.

Security

We have taken appropriate technical and organizational measures to ensure that your personal data are protected from unlawful processing. We have taken the following measures, among others:

 • All persons who may take knowledge of your data on behalf of Stichting Nieuwe Helden, are taken to confidentiality;
 • We maintain a user name and password policy on all our systems;
 • We make regular back-ups of the personal data to be able to recover them in case of physical or technical incidents;
 • We regularly rest and evaluate our measures;
 • Our employees have been well informed on the importance of the protection of personal data.

Changes in this privacy statement

If our online services change, so must we adapt our privacy statement. We will do our best to inform you of any changes.

Inspection and alteration of your data

If you have any questions or if you would like to know which of your data we stored from you, you can always contact us. See our contact details below.

You have the following rights:

 • receive explanation about which of your personal data we have and what we do with them
 • inspection of the precise personal data we have of you
 • have us correct mistakes
 • have us remove obsolete personal data
 • revoke permission
 • object to certain uses

Please make sure to always clearly indicate who you are, so we can be sure we do not change our records of the personal data of the wrong person.

Complaints

Should you have a complaint about the processing of your personal data, we kindly request you contact us directly about this. In case we do not reach a satisfactory conclusion, this is naturally something we deplore. You always have the right to file a complaint at the Autoriteit Persoonsgegevens (the Dutch authority for personal data), the supervisory authority in the area of privacy protection.

Questions

If you have any questions with regards to our Privacy Statement, please contact us!

Contact details

Stichting Nieuwe Helden
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam